Οδηγίες ορθής συ?πλήρωσης ημερησίου δελτίου Απουσιών

 1. Το ημερήσιο δελτίο απουσιών είναι διπλότυπο ?ε καρ?πόν και συ?πληρώνεται κάτω από την πλήρη ευθύνη σας.
 2. Μετά την είσοδο σας στην τάξη καταχωρείτε αμέσως τους απόντες. Πρακτικά αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα στο πρώτο 1 0? κάθε διδακτικής ώρας. Eιδικά και μόνο για την 1 η ώρα, καταχωρείτε αργότερα απουσία σε όσους καταρτιζόμενους είναι χαρακτηρισμένοι από την διεύθυνση του Ι.Ε.Κ, στον κατάλογο του τμήματος.
 3. Συμπληρώνετε το Δελτίο όπως το υπόδειγμα στην επόμενη σελίδα (Συμπληρωμένο Δελτίο)
  • Θέση (1 ): Αναγράφετε το λεκτικό του Τμήματος (π.χ. Ειδ. Μηχαν. Λογιστηρίου)
  • Θέση (2): Συνήθως είναι προτυπομένος ο αύξων αριθμός του Δελτίου (π.χ. 27).
  • Θέση (3): Αναγράφετε την ημερομηνία (π.χ. 10 Οκτωβρίου 1998)
  • Θέση (4): Αναγράφετε την ημέρα (π.χ. Πέμπτη)
  • Θέση «ΜΑΘΉΜΑΤΑ»: Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7 υποδηλώνουν την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η (διδακτική)
   ώρα αντίστοιχα. Κάτω από τους αριθμούς αυτούς αναγράφετε το μάθημα της ώρας που κάνετε, σύμφωνα ?ε το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Θέση (5): Αναγράφετε κάθε Ονοματεπώνυμο απόντος και στην αντίστοιχη στήλη του μαθήματος που απουσιάζει, μπαίνει σταυρός (+). Εάν κάποιος καταρτιζόμενος έχει ήδη αναγραφεί στο δελτίο και σε κάποιο μάθημα είναι παρών, στην οικεία στήλη του μαθήματος μπαίνει παύλα (?).
 4. Αφού καταχωρίσετε τις απουσίες του μαθήματός σας, κάτω από την τελευταία εγγραφή, κλείνετε ?ε οριζόντια γραμμή. Κάτω από αυτή, γράφετε ?ε διψήφιο αριθμό το σύνολο των απόντων, υπογράφετε και αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας (Βλέπε Συμπληρωμένο Δελτίο).
 5. ?εν επιτρέπεται σβήσιμο, απόξεση, διόρθωση και πάσης φύσεως παραποίηση επί του ημερησίου δελτίου.
 6. ?εν επιτρέπεται από εσάς, καμία εγγραφή ή παρατήρηση στη στήλη παρατηρήσεων. ?εν διαγράφετε
  απουσία από το Δελτίο, έστω και αν μετά την καταχώρηση, ο καταρτιζόμενος προσήλθε στην τάξη. Ο
  χαρακτηρισμός « ΠΡΟΣΉΛΘΕ» ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ !
 7. Αν κάνετε εσφαλμένη καταχώρηση στο ημερήσιο δελτίο ή υπάρχει κάποια διένεξη ?ε σπουδαστή/-τρια για απουσία, αναφέρετε στο διάλειμμα το συμβάν στον Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και η Διοίκηση είναι η μόνη αρμόδια να διορθώσει οτιδήποτε, αναγράφοντας στην οικεία στήλη το αιτιολογικό ?ε σφραγίδα/υπογραφή.

Υπόδειγμα