A+ R A-
My video

Διαδικασία Έναρξης και Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης

 • Δικαιολογητικά - Έγκριση - Έναρξη

  Βήματα έναρξης

  1. Ο καταρτιζόμενος έρχεται σε επαφή με το εργοδότη, ώστε να διερευνήσει τη δυνατότητα απασχόλησής.
  2. Ενημερώνει τον εργοδότη για τις υποχρεώσεις του καταρτιζόμενου και του εργοδότη.
  3. Υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ. 2 παρ. 2 της ΚΥΑ - K5/97484/05-08-2021). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δώρα εορτών ή επιδόματος αδείας. Κατεβάστε τη ΣΥΜΒΑΣΗ
  4. Υποβάλει στο ΙΕΚ Αχαρνών Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

  Υποχρεώσεις εργοδότη:

  Καταβάλει τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 2217/1994 ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € ( εγκ. τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 32/08). Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα.

  25 ημέρες Χ 40,45 τεκ.ημ. = 1.011,25 €, τεκμαρτές αποδοχές ΑΠΔ

  Μηνιαίες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές = 10,11 € (1.011,25 € X 1%).

  Ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής στον πρακτικά ασκούμενο. Σε κάθε περίπτωση, χρηματοδότησης ή μη (από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και όχι από τον εργοδότη), της αποζημίωσης του ασκούμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει μέσω ΑΠΔ και να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές.

  Η καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω παρόχου υπηρεσιών (αρ. 52 του Ν. 4611/2019) και μεταφέρονται στον λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ.

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο κάτω κωδικοποίηση:

  ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  • Κ.Α.Δ.: σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εργοδότη, (δηλ. αυτός που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ για το λοιπό προσωπικό του)
  • Κωδικός Ειδικότητας: 332040 (Σπουδαστές ΙΕΚ)
  • Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και
  • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης - Κ.Π.Κ.: 210 (εργοδοτικές εισφορές 1% για επαγγελματικό κίνδυνο)
  • Οι μηνιαίες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές ανά καταρτιζόμενο ανέρχονται σε 10,11 € (1.011,25 € X 1%).

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 του N. 4554/2018, περί πρακτικής άσκησης και μαθητείας, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας του καταρτιζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

  Υπόχρεος προς υποβολή των προβλεπόμενων εντύπων ( Ε3.4 και Ε3.5) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής / φοιτητής.

  Υποχρεώσεις καταρτιζόμενου:

  Πενθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή) για 6 ή 8 ώρες ημερησίως και όχι μετά τις 22:00, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης του εργοδότη.

  Τήρηση του Βιβλίου Πρακτικής, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ • Η Πρακτική Άσκηση στον Εργοδότη

  Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

  Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται στους καταρτιζόμενους από το ΙΕΚ μαζί με την παράδοση της απόφασης έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.

   

 • Λήξη Πρακτικής Άσκησης

  Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Π.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΔΩ.

  Την ίδια μέρα με την λήξη της Π.Α., ο καταρτιζόμενος παραδίδει στο ΙΕΚ:

  - το Βιβλίο Π.Α., συμπληρωμένο, με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη

  - τη «Βεβαίωση Παρουσίας ή Λήξης Πρακτικής Άσκησης» του Εργοδότη

  και το ΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτός από την Π.Α. η φοίτηση και στα τέσσερα εξάμηνα της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

 • Απαλλαγή από Π.Α.

  Υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής από την Π.Α. Συγκεκριμένα:

  Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

  Δικαιολογητικά Απαλλαγής από Π.Α.

  Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

  Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.

  Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

  Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

 • Π.Α. εκτός Νομού και Διακοπή Π.Α.

  Αν η πρακτική διεξαχθεί σε άλλο νομό, συντονιστής της πρακτικής ορίζεται το πλησιέστερο ΙΕΚ. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ του, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου καθώς και την διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει το ΙΕΚ εποπτείας. Κανένα βιβλίο πρακτικής δε επιστρέφεται στο Δ.ΙΕΚ φοίτησης αν δεν είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον συντονιστή.

  Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το ΙΕΚ και να προσκομίσει το βιβλίο πρακτικής, μερικώς συμπληρωμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη και την Βεβαίωση Παρουσίας  με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΔΩ.

   

 • Νομοθεσία Π.Α.

Εξ αποστάσεως Κατάρτιση: Περιγραφή-Εργαλεία-Θεωρητικό Πλαίσιο

Προγράμματα Κινητικότητας

Επισκέψεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β