ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Καλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ εν όψει της υπογραφής της Σύμβασης να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Ελλείψει δε αυτής, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βεβαιώνει και αναγράφει τον αριθμό μητρώου ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον ο εκπαιδευτής είναι πιστοποποιημένος.